Omløpsmidler er eiendeler som forventes å konverteres til kontanter eller brukes opp i løpet av en normal driftssyklus, vanligvis innen ett år.

Kassekreditt er en form for kortfristet lånemulighet som vanligvis er tilgjengelig for bedrifter gjennom bankene. Det representerer en reserve av midler som selskapet kan benytte seg av når det oppstår kortsiktige likviditetsbehov.

Det er viktig å skille mellom anleggsmidler og omløpsmidler.

Omløpsmidler og anleggsmidler

Anleggsmidler er alle langsiktige eiendeler. Dette kan være bygninger, maskiner, varebiler, inventar, immaterielle eiendeler (merkenavn, patenter mv.)

Omløpsmidler er kortsiktige eiendeler som lett kan omsettes til kontanter eller likvide midler. Et eksempel er verdipapirer som er lett omsettelige og ikke kjøpt for varig eie, eller hyllevarer som kjøpes inn og selges ut fortløpende.

En kassekreditt er derfor nyttig som likvide midler til å investere i omløpsmidler, men man bør unngå å finansiere anleggsmidler med kassekreditt, dersom det er mulig.

Årsaken er at det løper renter på en kassekreditt fra den brukes, til den er betalt inn igjen. Derfor vil finansiering av anleggsmidler gjennom kassekreditt kunne bli ganske kostbart over tid.

Unntaket er dersom man for eksempel investerer i en gravemaskin som brukes til å utføre oppdrag som gir inntekter som kan brukes til å innløse kassekreditten.

Det viktigste er at man bør se på kassekreditten som et kortsiktig lån.

Kassekreditt og balanseregnskapet

Sammen med kontanter, kundefordringer og andre likvide eiendeler bidrar kassekreditten til å gi et bilde av selskapets tilgjengelige midler for å dekke løpende forpliktelser. Derfor er kassekreditt å betrakte som en del av omløpsmidlene i balanseregnskapet, gitt dens natur som en tilgjengelig ressurs for kortsiktig likviditet.