Formel for likviditetsreserve i prosent (%)

Slik beregner man virksomhetens evne til å betale løpende utgifter

Hva er likviditetsreserve?

Likviditetsreserve er et nøkkeltall som beskriver hvor mye likvide midler du har tilgjengelig i forhold til salgsinntektene. Ser du bort i fra kundefordringer og varelager fjerner du en usikkerhet om disse er korrekt nedskrevet i balansen, og i hvilken grad de lar seg realisere. I tillegg ser du likviditeten i forhold til omsetningsvolumet (salgsinntektene) – Dette reflekterer det faktiske likviditetsbehovet på en bedre måte enn dersom man bruker formlene for likviditetsgrad 1 og 2.

Likviditet er betalingsevne.

Det er så enkelt som at likviditet er evnen virksomheten har til å betale kostnadene sine. Kan du betale en regning ved forfall, har du god nok likviditet til å dekke den. Har du ikke nok penger er likviditeten for lav. For store virksomheter er likviditetsregnestykket litt annerledes, men for SMB bedrifter handler det som oftest om hvor mye som er disponibelt på konto.

likviditetsreserve-formel-prosent

Begrepsforklaringer

Kortsiktige investeringer
Dette er eiendeler som kan konverteres til kontanter relativt kjapt. Dette kan for eksempel være børsnoterte aksjer.

Ubenyttet kassekreditt
Dette er den delen av kassekreditten du ikke har tatt i bruk. Eksempel: du har 100.000 i innvilget kassekreditt og har brukt 10.000 av dem. Da har du 90.000 som fremdeles er tilgjengelig som likvide midler (penger på konto).

likviditetsreserve
Hva som er en bra eller dårlig likviditetsreserve vil være veldig bransjeavhengig. For noen kan likviditetsbehovet variere betydelig over tid på grunn av sesongvariasjoner. I tillegg vil selskapets omløpshastighet påvirke dette fordi rask omløpshastighet gir lavere behov for likviditetsreserve. Omløpshastighet sier noe om hvor fort varelageret omsettes. Lav omløpshastighet indikerer høy kapitalbinding i varelageret og høy omløpshastighet betyr det motsatte.

Sjekk hva du kan få i kassekreditt